DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

                                                                                       OVEČKA, o.p.s.

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

 

 

 

 

 

 

 

  

CITUJEME ZE STRÁNEK  MŠMT

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zásady a cíle vzdělávání

 • Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace

 • Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce

 • Vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost

 • Všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty


Práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Právo na vzdělávání o obsahu, formách a metodách odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání

 • Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání

 • Právo na poradenskou pomoc školy

 • Právo na pomoc školského poradenského zařízení

 • Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou

 • Právo na vzdělávání alternativními komunikačními prostředky (dorozumívání prostřednictvím znakové řeči, psaní Braillovým písmem a náhradních způsobů dorozumívání)

 • Možnost prodloužení vzdělávání středního a vyššího ředitelem školy


Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním

 • Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování

 • Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování

 • Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka


Zařazení do speciálního vzdělávání

 • Speciální vzdělávání se poskytuje žákům u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení

 • Speciální vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol zřízených při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy


Formy speciálního vzdělávání

 • Individuální integrace
  - v běžné škole (je upřednostňováno, pokud má škola podmínky)
  - ve speciální škole pro jiné postižení

 • Skupinová integrace
  - ve třídě či oddělení běžné školy
  - ve třídě či oddělení speciální školy

 • Vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola)

 • Kombinací všech tří výše popsaných forem

VŠE JE PODMÍNĚNO SOUHLASEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Organizace speciálního vzdělávání

 • Forma a obsah je upravována podle potřeb žáka

 • Speciální vzdělávání a podporu zabezpečuje škola

 • Ve speciální škole, třídě či oddělení lze zařadit žáky dvou a více ročníků

 • Ve třídách, odděleních a skupinách pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga

 • Pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem lze zřídit přípravný stupeň základní školy speciální

Organizace speciálního vzdělávání

 • Diagnostický pobyt může předcházet zařazení žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců.

 • Přezkoumání zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání dojde-li k významné změně jeho speciálních vzdělávacích potřeb provede školské poradenské zařízení, a případně navrhne úpravu tohoto režimu.

 • Nezařazení žáka se zdravotním postižením do některé z forem speciálního vzdělávání ředitel běžné školy nebo ředitel speciální školy, oznámí zákonnému zástupci, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt

Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy

 • Stanovení konkrétních cílů, forem a délky a povinného obsahu vzdělávání

 • Programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům o účinných metodách a organizaci vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji dítěte

 • Stanoví popis materiálních, personálních, ekonomických a bezpečnostních podmínek za nichž se vyučování uskutečňuje

Individuální vzdělávací plán

 • Je vypracován ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka

 • Může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby

 • Za zpracování odpovídá ředitel školy

 • Seznámení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s individuálním vzdělávacím plánem provede ředitel školy

 • Sledování dodržování postupů a vyhodnocování opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu provádí školské poradenské zařízení, to poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu

 • Stanoví se především pro
  - individuálně integrovaného žáka
  - žáka s hlubokým mentálním postižením
  - případně pro žáka skupinově integrovaného nebo žáka speciální školy

 • Vychází z
  - školního vzdělávacího programu příslušné školy
  - závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školského poradenského zařízení
  - vyjádření registrujícího pediatra či jiného odborného lékaře nebo dalšího odborníka (např. kliničtí psychologové, logopedi, bylo-li dítě v jejich dlouhodobé péči)
  - vyjádření zákonného zástupce či zletilého žáka


Podpůrná opatření při speciálním vzdělávání

 • speciální metody, formy a postupy

 • speciální učebnice

 • didaktické materiály

 • kompenzační pomůcky

 • rehabilitační pomůcky

 • zařazení předmětů speciálně pedagogické péče

 • snížené počty žáků ve třídě, v oddělení, ve studijní skupině

 • služby asistenta pedagoga

 • další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu

 • poskytování pedagogicko-psychologických služeb


Asistent pedagoga

 • Hlavní činnosti
  - pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí
  - pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti
  - pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci a komunitou, z níž žák pochází

 • Asistent pedagoga je zaměstnancem školy a ředitel školy pro zřízení této pracovní pozice žádá svého zřizovatele

Školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Pro osoby se zdravotním postižením se souhlasem kraje (vyjma škol zřizovaných ministerstvem) zřizují
  - samostatné školy s upraveným ŠVP
  - v rámci běžných škol (i mateřských škol)
  - jednotlivé (speciální) třídy
  - oddělení
  - studijní skupiny
  - základní školy speciální (se ŠVP upraveným dle příloh RVP pro mentálně postižené, autisty a žáky s kombinovaným postižením

 • Ředitel může zřídit se souhlasem zřizovatele funkci asistenta pedagoga


Školská poradenská zařízení

 • Zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, školy, školská zařízení . Řadíme sem:
  - speciálně pedagogické
  - pedagogicko-psychologické
  - preventivně-výchovné
  - informační
  - diagnostické
  - poradenské
  - metodické
  - napomáhají při volbě vhodných vzdělávacích postupů

 • Spolupracují s orgány sociálně právní ochrany, zdravotnickými zařízeními, soudy aj.